အခမဲ့သင်ယူနိုင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အီလက်ထရောနစ်သင်ရိုးများမှာ

Induction coure for parliamentarians

Parliaments in Practice: an Introduction

This 'Parliaments in Practice: an Introduction' course is designed for legislators who are new to parliament, and for parliamentary staff, practitioners, donors, civil society organisations and others who want to learn about how parliament works.

Available in: English, Français, العربية , Русский, Português

Parliaments, Civil Society and Climate Change

Parliaments, Civil Society and Climate Change

This course explores how parliaments can take more effective and responsive action on climate change by strengthening their engagement with civil society. Building on the many success stories and best practices shared on AGORA’s Climate Portal, the course highlights initiatives, strategies and new technologies that help parliamentarians connect with the people they represent. Aimed at parliaments and civil society, this course hopes to inspire stronger and more effective collaboration on climate action.

Available in:English

Open Budgets: Building Accountable Oversight Institutions

Open Budgets: Building Accountable Oversight Institutions

Giving citizens meaningful opportunities to take part in budget processes allows governments to responsibly and openly shape budgets that reflect the most pressing priorities, and to better track the effective implementation of those budgets.

Available in: English, Português

Myanmar Induction: Parliaments in Practice

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများ မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းမှုသင်ရိုး

ဤ 'ပထမဆုံးအကြိမ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများ မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းမှု' သင်ရိုးသည် လွှတ်တော်သို့ ပထမဆုံးအကြိမ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော ဥပဒေပြုသူများနှင့် လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်သူများ၊ အလှူရှင်များ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လွှတ်တော်များ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံကို လေ့လာလိုသော အခြားသူများအတွက် ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။